Греен кабел SelfTecPro

by / Thursday, 14 January 2016 / Published in Ponuda Ostanato, Special

Опис на продуктот

Греен кабел погоден за одржување на температурата, односно загревање и одмрзнување на замрзнатите места.

 • Излезна моќност (+ 10°C): 20W/m
 • Напојување: 230Vac, 50/60Hz
 • Пречник: ~ 6 x 11 милиметри (20W/m)
 • Мин температура Инсталација: -25°C
 • Макс. Работна температура: +65°C
 • Макс. температура на експозиција: +85°С (1000 часа кумулативно)
 • Проводник: бакарен, обложен со калај 2 x 1,00 mm2 (20W/m)
 • Изолација: модифициран полиолефин
 • Надворешна обвивка: халоген чист полиолефин, UV-заштита
 • Минимален радиус на свиткување на кабел: 3.5 D
 • Заштита: IPX7
 • Макс. должина на грејно коло (+ 10°C): 110 метри (20W/m)
 • Макс. безбедност, тип C: 16 A (20W/m)
 • Сертификатите на производот: Б
 • Сертификат за ISO 9001: IQNet, PCBC
Green kabel pogoden za održuvanje na temperaturata, odnosno zagrevanje i odmrznuvanje na zamrznatite mesta. Izlezna moḱnost (+ 10°C): 20W/m NapoJuvanje: 230Vac, 50/60Hz Prečnik: ~ 6 x 11 milimetri (20W/m) Min temperatura InstalaciJa: -25°C Maks. Rabotna temperatura: +65°C Maks. temperatura na ekspoziciJa: +85°S (1000 časa kumulativno) Provodnik: bakaren, obložen so kalaJ 2 x 1,00 mm2 (20W/m) IzolaciJa: modificiran poliolefin Nadvorešna obvivka: halogen čist poliolefin, UV-zaštita Minimalen radius na svitkuvanje na kabel: 3.5 D Zaštita: IPX7 Maks. dolžina na greJno kolo (+ 10°C): 110 metri (20W/m) Maks. bezbednost, tip C: 16 A (20W/m) Sertifikatite na proizvodot: B Sertifikat za ISO 9001: IQNet, PCBC Греен кабел погоден за одржување на температурата, односно загревање и одмрзнување на замрзнатите места. Излезна моќност (+ 10°C): 20W/m Напојување: 230Vac, 50/60Hz Пречник: ~ 6 x 11 милиметри (20W/m) Мин температура Инсталација: -25°C Макс. Работна температура: +65°C Макс. температура на експозиција: +85°С (1000 часа кумулативно) Проводник: бакарен, обложен со калај 2 x 1,00 mm2 (20W/m) Изолација: модифициран полиолефин Надворешна обвивка: халоген чист полиолефин, UV-заштита Минимален радиус на свиткување на кабел: 3.5 D Заштита: IPX7 Макс. должина на грејно коло (+ 10°C): 110 метри (20W/m) Макс. безбедност, тип C: 16 A (20W/m) Сертификатите на производот: Б Сертификат за ISO 9001: IQNet, PCBC Grejni kabli vo makedonija, грејни кабли во македонија, кабли за одржување и затоплување на места изложени на замрзнување. greJni kabli vo makedoniJa, kabli za održuvanje i zatopluvanje na mesta izloženi na zamrznuvanje. SelfTecPro Makedonija, SelfTecPro Macedonia, SelfTecPro Македонија, SelfTecPro Мацедониа, SelfTecPro vo Makedonija, SelfTecPro in Macedonia, SelfTecPro во Македонија, SelfTecPro ин Мацедониа,

TOP
Вашето прашање

Вашата порака

Претиснете Ентер за да започнете