Бесконтактен протокомер Doppler DFM 5.1

by / Friday, 21 February 2014 / Published in Special

Опис на продуктот

Протокомер дизајниран за места каде класичниот протокомер не е во состојба да измери точен проток, односно кај: отпадни води, кашести маси, раствори, прехранбени производи, масло за подмачкување, сурово масло, тиња, хемикалии, вискозни течности, абразиви и течности кои содржат гранули од разни видови материјали. Работи врз база на доплеровиот ефект

,
Принцип на работа:
DFM 5.1. сензорот врши континуирана трансмисија на звук со висока фреквенција низ ѕидот на цевката, продира низ медиумот, го допира спротивниот дел на цевката и се рефлектира назад.

 • Бесконтактен ултравучен сензор
 • Содржи 2 милиони точки за меморирање
 • Наменет за цевки со пречник од 12,7мм до 4,5мет.
 • Точност: ±2% од отчитаната вредност или ±0.015 m/sec
 • Точноста ја задржува и кај мерењето проток на медиуми со ситни гранули или меури
 • Windows софтвер
 • USB излези за трансфер на податоци
 • 4-20mA/0-5V излези
 • 2 програмибилни релеи
 • Тастатура со 5 копчиња за навигација и подесување
 • Напојување: 100-240VAC 50-60Hz
 • Оперативна температура: -23° до 60°C
 • Тежина: 6,3кг


Ултразвучни протокомери во Македонија, Ултразвучен протокомер во македонија, Ултразвучен протокомер, Ултразвучни мерачи на проток во Македонија, Ултразвучен мерач на проток во македонија, Ултразвучен мерач на проток, Ултразвучни протокомери DFM 5.1 Doppler во Македонија, Ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler во македонија, Ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler, Ултразвучни мерачи на проток DFM 5.1 Doppler во Македонија, Ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler во македонија, Ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler, Greyline ултразвучни протокомери во Македонија, Greyline ултразвучен протокомер во македонија, Greyline ултразвучен протокомер, Greyline ултразвучни мерачи на проток во Македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток во македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток, Greyline ултразвучни протокомери DFM 5.1 Doppler во Македонија, Greyline ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler во македонија, Greyline ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler, Greyline ултразвучни мерачи на проток DFM 5.1 Doppler во Македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler во македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler, Ултразвучни протокомери во Македонија, Ултразвучен протокомер во македонија, Ултразвучен протокомер, Ултразвучни мерачи на проток во Македонија, Ултразвучен мерач на проток во македонија, Ултразвучен мерач на проток, Ултразвучни протокомери DFM 5.1 Doppler во Македонија, Ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler во македонија, Ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler, Ултразвучни мерачи на проток DFM 5.1 Doppler во Македонија, Ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler во македонија, Ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler,Greyline ултразвучни протокомери во Македонија, Greyline ултразвучен протокомер во македонија, Greyline ултразвучен протокомер, Greyline ултразвучни мерачи на проток во Македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток во македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток, Greyline ултразвучни протокомери DFM 5.1 Doppler во Македонија, Greyline ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler во македонија, Greyline ултразвучен протокомер DFM 5.1 Doppler, Greyline ултразвучни мерачи на проток DFM 5.1 Doppler во Македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler во македонија, Greyline ултразвучен мерач на проток DFM 5.1 Doppler, Медиа-М ДООЕЛ Штип Дистрибуција на Greyline за Македонија, Ultrazvucni protokomeri vo MakedoniJa, Ultrazvucen protokomer vo makedoniJa, Ultrazvucen protokomer, Ultrazvucni meraci na protok vo MakedoniJa, Ultrazvucen merac na protok vo makedoniJa, Ultrazvucen merac na protok, Ultrazvucni protokomeri DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler, Ultrazvucni meraci na protok DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler, Greyline ultrazvucni protokomeri vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer, Greyline ultrazvucni meraci na protok vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok, Greyline ultrazvucni protokomeri DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler, Greyline ultrazvucni meraci na protok DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler, Ultrazvucni protokomeri vo MakedoniJa, Ultrazvucen protokomer vo makedoniJa, Ultrazvucen protokomer, Ultrazvucni meraci na protok vo MakedoniJa, Ultrazvucen merac na protok vo makedoniJa, Ultrazvucen merac na protok, Ultrazvucni protokomeri DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler, Ultrazvucni meraci na protok DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler, Greyline ultrazvucni protokomeri vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer, Greyline ultrazvucni meraci na protok vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok, Greyline ultrazvucni protokomeri DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen protokomer DFM 5,1 Dopler, Greyline ultrazvucni meraci na protok DFM 5,1 Dopler vo MakedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler vo makedoniJa, Greyline ultrazvucen merac na protok DFM 5,1 Dopler, Media-M DOOEL Štip DistribuciJa na Greyline za MakedoniJa,

TOP
Вашето прашање

Вашата порака

Претиснете Ентер за да започнете