Температурен контролер ATR121-B Pixsys

by / Wednesday, 30 May 2018 / Published in Pixsys, Special

Опис на продуктот

 • Универзален, конфигурабилен, што значи дека бара помал број на кодови за нехомогени производи. Влезот може да се користи за температурни сензори, термопарови, но исто така и за мерачи на притисок, ниво, влага, проток…
 • Алгоритмот за греење и ладење (PID control) е оптимизиран и за истовремена контрола на температурата со некој друг процес (пр. контрола на притисок, проток…)
 • Софтверските карактеристики на ATR121 вклучуваат „open-close logic“ команда за контрола на вентилите за терморегулација, воздушно ладење, системи за дозирање итн.
 • Димензии: 32×74 (front panel) x 53 mm
 • Напојување: 12…24 Vac/Vdc or 24Vac/115Vac/230Vac ±15% 50/60 Hz
 • Консумпција: 2,6 VA(code AD,ADT) 4,4 VA(code B), 5,7 VA (code C), 2,4 VA (code AV, ADT)
 • Димензиии на сензор: Ф6х230mm
 • Дисплеј: 3 броеви, 0,56″ црвени + 3 сигнални сијалички
 • Оперативни услови: Температура 0-45 °C, влага 35..95 RH%
 • Напојување: 230 Vac ±10% 50/60 Hz (galvanical
  isolation 2500V)
 • Тежина: 100гр.
 • Влезови: Res. 16 bit, selectable for TC type K, S, R, J, thermoresistance PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K. NTC10K, process signals 0..10V(40000 points), 0/4..20mA (30000points), potentiometer 6KΩ, 150 KΩ (40000 points)
 • Излез (опционално):1 Relay 10A/8A – 250 VAC resistive charge + 1 Relay 5A – 250 VAC resistive charge; 8 VDC – 20 mA (codes A/B/C) – 12..35 VDC – 30 mA (code AD); 8 VDC – 20 mA (codes A/B/C) – 12..35 VDC – 30 mA (code AD) for sensor supply; RS485 Modbus RTU – Slave (Code ADT)
 • Производител: Pixsys – Италија
 • Гаранциски рок: 2 години
 • Цена: 5.500,00ден.
  (на залиха)


———————-


PT 100 senzori vo Makedonija, Македонија, Медиа М ДООЕЛ Дистрибутер на Пиксис за Македонија, Media M distributer na Pixsys za Makedonija, Sales department Pixsys Macedonia, Media M representative office for Pixsys Macedonia, Media M representative office for Pixsys in Macedonia, Pixsys representative office in Macedonia, Pixsys distributor for Macedonia, Pixsys Distributor Macedonia, Пиксис дистрибутер за Македонија, Pixsys дистрибутер за Македонија, Pixsys distributer za Makedonija, високо квалитетни температурни сонди Македонија, високо квалитетни температурни сонди во Македонија, високо квалитетни температурни сензори Македонија, високо квалитетни температурни сензори во Македонија, сензори за температура во Македонија, сонди за температура во Македонија, visoko kvalitetni temperaturni sondi Makedonija, visoko kvalitetni temperaturni sondi vo Makedonija, visoko kvalitetni temperaturni senzori Makedonija, visoko kvalitetni temperaturni senzori vo Makedonija, temperaturni senzori vo Makedonija, temperaturni sondi vo Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 sondi Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 sondi vo Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 senzori Makedonija, visoko kvalitetni Pt100 senzori vo Makedonija, Pt100 senzori vo Makedonija, Pt100 temperaturni sondi vo Makedonija,

Овој контролер е универзален, високо конфигурабилен, што значи дека бара помал број на кодови за нехомогени производи. Влезот може да се програмира за температурни сензори, термопарови, но исто така и за мерачи на притисок, мерачи на влага и сензори за проток. Алгоритмот за греење и ладење (PID control) е оптимизиран и за истовремена контрола на температурата со некој друг процес (пр. контрола на притисок, проток…) Софтверските особини на ATR121 вклучуваат „open-close logic“команда за контрола на вентилите за терморегулација, воздушно ладење, системи за дозирање итн. Димензии: 32×74 (front panel) x 53 mm Напојување: 12…24 Vac/Vdc or 24Vac/115Vac/230Vac ±15% 50/60 Hz Консумпција: 2,6 VA(code AD,ADT) 4,4 VA(code B), 5,7 VA (code C), 2,4 VA (code AV, ADT) Дисплеј: 3 бројќи, 0,56″ црвени + 3 сигнални сијалички Оперативни услови: Температура 0-45 °C, влага 35..95 RH% Тежина: околу 100гр. Влезови: Res. 16 bit, selectable for TC type K, S, R, J, thermoresistance PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K. NTC10K, process signals 0..10V(40000 points), 0/4..20mA (30000points), potentiometer 6KΩ, 150 KΩ (40000 points) Излези (опционално): 1 Relay 10A/8A – 250 VAC resistive charge + 1 Relay 5A – 250 VAC resistive charge 8 VDC – 20 mA (codes A/B/C) – 12..35 VDC – 30 mA (code AD) 8 VDC – 20 mA (codes A/B/C) – 12..35 VDC – 30 mA (code AD) for sensor supply RS485 Modbus RTU – Slave (Code ADT) This controller is a universal, highly configurable, meaning it requires fewer codes inhomogeneous products. The entrance may be programmed for temperature sensors, thermocouples, but also the pressure measuring gauges moisture and flow sensors. The algorithm for heating and cooling (PID control) is optimized for the simultaneous control of temperature by some other process (eg. Control pressure, flow rate …) Software features of ATR121 include “open-close logic” command control valves thermoregulation, Air cooling systems, etc. dosing. Dimensions: 32 × 74 (front panel) x 53 mm Power supply: 12 … 24 Vac / Vdc or 24Vac / 115Vac / 230Vac ± 15% 50/60 Hz Consumption: 2,6 VA (code AD, ADT) 4,4 VA ( code B), 5,7 VA (code C), 2,4 VA (code AV, ADT) Display: 3 digit, 0.56 “+ 3 red lights signal Operating conditions: Temperature 0-45 ° C, humidity 35th .95 RH% Weight: about 100g. Inputs: Res. 16 bit, selectable for TC type K, S, R, J, thermoresistance PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K. NTC10K, process signals 0..10V (40000 points), 0 / 4..20mA (30000points), potentiometer 6KΩ, 150 KΩ (40000 points) Outputs (optional): 1 Relay 10A / 8A – 250 VAC resistive charge + 1 Relay 5A – 250 VAC resistive charge 8 VDC – 20 mA (codes A / B / C) – 12..35 VDC – 30 mA (code AD) 8 VDC – 20 mA (codes A / B / C) – 12..35 VDC – 30 mA (code AD) for sensor supply RS485 Modbus RTU – Slave (Code ADT) Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Pixsys ATR171-23ABC-T Makedonija. Pixsys Macedonia, Pixsys Македонија, Пиксис Македонија, Pixsys vo Makedonija, Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Pixsys Makedonija, Термоконтролери Pixsys во Македонија, Pixsys ATR121 Makedonija, Pixsys Macedonia, Pixsys Македонија, Пиксис Македонија, Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Pixsys Macedonia, Distributor for Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Distributor for Pixsys ATR121 Makedonija, Distributor for Pixsys Macedonia, Distributor for Pixsys Македонија, Пиксис Македонија, Distributor for Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Distributor for Pixsys Macedonia, Distributer za Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Distributer za Pixsys ATR121 Makedonija, Distributer za Pixsys Macedonia, Distributer za Pixsys Македонија, Пиксис Македонија, Distributer za Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Distributer za Pixsys Macedonia, Дистрибутер на Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Дистрибутер за ATR121 Makedonija, Дистрибутер за Pixsys Macedonia, Дистрибутер за Македонија, Пиксис Македонија, Дистрибутер на Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Дистрибутер за Pixsys Macedonia, Застапник на Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Застапник за ATR121 Makedonija, Застапник за Pixsys Macedonia, Застапник за Македонија, Пиксис Македонија, Застапник на Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Застапник за Pixsys Macedonia, Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Pixsys ATR121 Makedonija, Pixsys Macedonia, Pixsys Македонија, Пиксис Македонија, Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Pixsys Macedonia, Официјален дистрибутер за Македонија, Пиксис Македонија, Официјален дистрибутер на Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Официјален дистрибутер за Pixsys Macedonia, Официјален застапник на Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Официјален застапник за ATR121 Makedonija, Официјален застапник за Pixsys Macedonia, Официјален застапник за Македонија, Пиксис Македонија, Официјален застапник на Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Официјален застапник за Pixsys Macedonia, Pixsys vo Makedonija, Termokontroleri Makedonija, Термоконтролери во Македонија, Pixsys ATR121 Makedonija, Pixsys Macedonia, Pixsys Македонија, Пиксис Македонија, Pixsys vo Makedonija, Пиксис во Македонија, Pixsys Macedonia, Медиа-М ДООЕЛ Увоз-Извоз Штип, Сутјеска бб, Крушевска Република 30 Media – M DOOEL Uvoz – Izvoz Štip , SutJeska bb , Kruševska Republika 30

TOP
Вашето прашање

Вашата порака

Претиснете Ентер за да започнете